Untitled document

На зламі століть парадигмою цивілізаційних змін стає людський вимір. Це стверджування вже стало загальновизнаним серед учених соціогуманітарного профілю. Однак, для широкого загалу, зокрема, для педагогічної громадськості, поняття людський вимір залишається нечітким, розмитим, таким, що потребує наповнення конкретним змістом. Педагогіка реагує на нові суспільні потреби проголошенням особистісно орієнтованого підходу в навчанні й вихованні, але обмежується оновленим підходом до старих цілей індустріальної епохи, процесів їх досягнення або ж “плаває” на поверхні нових навчально-виховних проблем, не занурюючись у їх глибини, що створює лише моду на певні ілюзії. Що є сучасна людина, що вона має додати до арсеналу своїх якостей і що вимагається у масовому порядку від поведінки пересічної людини такого, чого не вимагалося раніше, і чому? – ось ті конкретні запитання, які вже стали актуальними і на які сьогодні чітких відповідей ще нема. Ця книга є спробою пошуку таких відповідей.        

На часі зміна орієнтирів і пріоритетів освітньої парадигми. До її традиційного інструментального спрямування на зовнішній світ додаються внутрішні виміри саморефлексії постіндустріальної епохи. Новий рівень саморефлексії людини, її здатність вже сьогодні бачити себе з точки зору майбутнього так, як нині ми спостерігаємо за мешканцями мавп’ярні у зоопарку, має стати стрижнем нової освітньої парадигми XXI століття. Сходження саме на такий рівень рефлексії має бути відповіддю на виклики глобалізованого суспільства, відповіддю на тривожну стурбованість екзистенційної філософії щодо майбутнього сучасної людини.

Автор висловлює надію, що книга зацікавить ту частину батьків, які стурбовані майбутнім своїх дітей, також активну молодь, що вступає у доросле життя і має запитання щодо нього. Вчителям і студентам педагогічних вузів книга може бути корисною як вступ до особистісно орієнтованої педагогіки, як теоретичний мінімум для проектування особистісно орієнтованих педагогічних технологій.

 

Том перший

ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІДОМІСТЬ - що ми знаємо про це?

 

 

З М І С Т

 

Вступне  слово (про зміст та особливості викладу матеріалу книги) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 

ЧАСТИНА I

 

Сучасний стан освіти i перспективи оновлення педагогічного знання

у зв’язку з орієнтацією освіти на особистість

(пропедевтика теми про онтогенез свідомості i педагогiчний процесс)

 

Розділ 1. Людина в сучасному свiтi, необхiднiсть змiн у системі освiти . . . . . . . . . . . . . . 18

Світ людини змінюється, система освіти має реагувати – 21. Зміни у змісті освіти як нагальна потреба й перманентний процесс: в чому вони полягають сьогодні і як здійснюються?  – 31. Запитання для повторення й обговорення – 43.

 

Розділ 2. Реалізація нового змісту освіти: цілі, орієнтири, підвалини, стрижні, чинники, засоби… (за матеріалами педагогічної періодики й літератури) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Особистісно орієнтований підхід: перспективи впровадження - 44. “Цілісність” стає ключовим поняттям нової педагогіки - 46. Духовність – який смисл ми вкладали раніше і вкладаємо сьогодні в це культурологічне поняття? – 48. Про смисложиттєві орієнтири у духовному вихованні – 51. “Духовність” і “особистість” з різних точок зору: система понять, алегорій, аналогій, метафор, символів, образів… - 55. “Духовність” і “особистість”: антропологічний підхід – що нового він несе? Нове – це забуте старе? – 56. Самореалізація особистості як мета і засіб особистісно орієнтованої освіти - 60. Чи можна вважати очікувані зміни в шкільній освіті парадигмальними? – 63. Запитання для повторення й обговорення – 66.

 

Розділ 3. Психологiя особистостi:

на що може опертися нова педагогіка і які знання запозичити? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67    

Від смислоутворення до суб’єктивності й суб’єктності особистості – таким є шлях поглиблення знань про природу людини - 67. Суб’єктивність особистості – який смисл ми вкладаємо (можемо вкладати чи маємо вкладати) в це поняття практичної педагогіки? – 69. Суб’єктність особистості – який смисл ми вкладаємо (можемо вкладати чи маємо вкладати) в це поняття практичної педагогіки? - 71. Запитання для повторення й обговорення – 78.

 

Розділ 4. Філософія освіти:

на що може опертися нова педагогіка в філософії і які знання запозичити? . . . . . . . . .  79

Специфiка соцiогуманiтарного знання i мiсце філософії в ньому. Чи може педагогіка розібратись із своїми проблемами без філософії? – 79. Конструктивізм як філософське підґрунтя нової педагогіки епохи постмодерну – 89. Що є конструктивізм у сучасній філософії? Це новий напрям-“ізм” чи оформлення традиційного способу мислення у пізнанні? – 93. Суб’єктивні смисли життєдіяльності і свідомість: що думають про це філософи на початку ХХІ століття? – 97. Запитання для повторення й обговорення – 104.

 

Розділ 5. Свідомість людини

і педагогічний процес у контексті зміни освітньої парадигми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Свідомість людини, спільнот і суспільства: що ми знаємо про це? – 105. Якщо ж ми досі не знаємо, що таке свідомість, то як можемо відтворювати, виховувати нове покоління? – 108.

Індустріальна епоха Нового часу завершується. Попереду глобалізація, закінчення ери роз’єднаного світу і нові вимоги до людини. Що все це означає для педагогічної системи сьогодні? – 111. Що ж таке свідомість? – 115. Просторова модель свідомості: чим найбільш суттєвим відрізняється індивідуальна свідомість як елемент (частина) від суспільної свідомості як цілого? – 117. Яку досі невідому нам чи нечітку інформацію щодо свідомості можна прояснити із розгляду “бульки свідомості” – просторової моделі свідомості? – 120. Запитання для повторення й обговорення – 124.

 

Розділ 6. Саморефлексія особистості

як стрижень освітньої парадигми XXI століття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Про природу людини: полісутнісне  Homo з точки зору сучасних мистецтв і філософії – 125. Про глибину саморефлексії: що здатна бачити й розрізняти сучасна людина в собі і в собі подібних? – 130. Яка форма “бульки” відображає “хорошу” свідомість? – 133. Про зв’язок між рогатою виродливістю “бульки” індивідуальної свідомості, пірамідою А. Маслоу, виховним ідеалом постконвенційної моралі, зміною освітньої парадигми і становленням суспільства в Україні – 135. Несвідоме у єстві (усередині і в поведінці) сучасної людини, перспективи його усвідомлення – 137. Як досягти бажаного рівня саморефлексії – стрижня базових якостей особистості? – 146. Обриси нової освітньої парадигми – що маємо додати до вже відомого? - 148 Запитання для повторення й обговорення – 153.

 

Розділ 7. Виховний ідеал як мета і результат освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

Екскурс в історію - яким був раніше і яким має бути сьогодні “виховний ідеал” моральної свідомості? – 154. Про стратифікацію суспільної свідомості – 158. Що є еліта суспільства взагалі і в Україні, зокрема? – 160. Як пояснити факт відсутності політичної еліти в Україні? – 167. Якої еліти потребує заново народжуване українське суспільство? – 180. Особливості реалізації виховного ідеалу XXI ст. в середовищі особистісно орієнтованого загальноосвітнього навчального закладу – 184. Запитання для повторення й обговорення – 190.

 

Узагальнення частини І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .191

Теми контрольних робіт, рефератів і доповідей на семінарі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

 

 

ЧАСТИНА II.

ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІДОМІСТЬ - що ми знаємо про це?

 

Розділ 8. Свідомість як критерій зрілості цивілізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Чи унікальне людство Землі? Спроба погляду іззовні – 197. Якi обирати критерії досягнень земної цивілізації? – 199. Свідомість як критерій розвитку цивілізації – 201. Запитання для повторення й обговорення – 203.

 

Розділ  9. Що знає пересічна людина

про себе та своє майбутнє як біологічного виду? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Що таке людина? (інформація із Біблії та шкільного підручника) – 204. Що є людина? Добра чи зла її внутрішня сутність? (думки філософів та психологів) – 206. “Чужа душа - сутінки (темрява)”. Як тлумачити це народне прислів’я? – 208. Чи є майбутнє у людини як біологічного виду? - 209. Що знає пересічна людина про свою свідомість і своє несвідоме? - 210. Чи усвідомлює людина смисл свого життя? – 210. Що знає пересічна людина про еволюцію живого світу? – 211. Що знає людина про своє  призначення у Всесвіті? – 213. Що є сучасна людина, Homo вміла чи Homo розумна? – 214. Запитання для повторення й обговорення – 216.

 

Розділ 10. Екскурс в історію: cвідомість людини як предмет психології

та філософії XX століття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Свідомість людини як предмет психології XX ст. – 217. Що вважати за початки свідомості? – 226. Свідомість людини як виокремлення суттєвого – 223. Суперечка психологів і етнографів щодо еволюції свідомості – 225. Взаємодія структури і функцій як прояв самоорганізації психіки. “Геологічна” будова нервової системи і поведінки людини – 226. Свідомість людини як предмет філософії XX ст. – 228. Свідомість людини з точки зору трансперсональної психології. Базові перинатальні матриці (БПМ) як перші етапи онтогенезу свідомості – 232. Науково-природничі моделі свідомості – 235. Запитання для повторення й обговорення – 241.

 

Розділ  11. Свідомість суспільства, а не окремої людини – вища форма активного випереджувального відображення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Свідомість як сукупність проявів. Перспективи досліджень – 242. “Увага, i пітекантропи є серед нас!” - так вирішується наукова суперечка щодо відмінностей між свідомістю первісної людини і сучасника – 245. Стратифікація суспільної свідомості як факт. Емоцiйно-вольова регуляція як механізм єднання спільнот – 250. Запитання для повторення й обговорення – 254.

 

Розділ 12. Що є людина?

Еволюція поглядів на людину впродовж історичних часів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255

Людина як вінець творіння Природи – 255. Філософія стародавнього світу про природу людини. Що змінилося з того часу? – 256. Християнська релігія про грішну людину – 258. Маккіавелі про природу людини. Що змінилося з того часу? – 258. Ніцше та сучасні екзистенціалісти про природу людини. Як нам до цього відноситись? – 260. Нероздільність Добра і Зла як онтологічна проблема – 264. Запитання для повторення й обговорення – 269.

 

Розділ 13. Що є людина?

Чи можна це зрозуміти без сучасного глибинного психоаналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Людина  як енергетична система – 271. Про взаємини свідомості і несвідомого у психіці людини – 273. Тривожність і захисні механізми ослаблення бажань інстинктів, проявів афектів та уникнення небажаних взаємодій шарів психічного – 280. Сумління людини. Що це і для чого? – 277. Суб’єктивність життєвого світу людини – 278. Аналітична теорія особистості – 280. Запитання для повторення й обговорення – 282.

Узагальнення частини ІI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Теми контрольних робіт, рефератів і доповідей на семінарі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Список використаної та рекомендованої літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Додатки. Проблеми педагогiки i сучаснiсть татті):

  1. 1.      Міражі особистісно зорієнтованої педагогіки: про що вони сигналять? . . . . . . 291
  2. 3.      Поточне оцінювання: чи потрібне воно середній школі? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
  3. 4.      Елiта як виховний iдеал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
  4. 5.      Про зміну освітньої парадигми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

2.      Прогнозовані результати як актуальна проблема загальноосвітньої школи у контексті зміни освітньої парадиги на особистiсно зорієнтовану . . . . . . . . . . .  299

 

Словник термінів і скорочень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Іменний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Змiст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  373

.

 

 

Рейтинг@Mail.ru